Codul Etic

Codul Etic al întreprinderii Premier Energy stabileşte normele ce dictează comportamentul etic al managerilor și angajaților în cadrul îndeplinirii atribuțiilor zilnice, privitor la relațiile și interacțiunile acestora cu toate grupurile de interes.

Documentul este un ghid de lucru în scopul asigurării unui comportament adecvat pentru angajați în timpul îndeplinirii funcțiilor profesionale, în conformitate cu legislația națională și internațională precum și cu sistemul de norme stabilit, respectând valorile culturale ale acestora.

Totodată, criteriile de conduită conținute în prezentul Cod nu aspiră să reflecte totalitatea situațiilor sau circumstanțelor întâlnite de către angajații Premier Energy, ci să stabilească niște norme generale de conduită, care să-i orienteze în modul lor de acțiune în timpul desfășurării activității lor profesionale.

De asemenea, Premier Energy înțelege că procedurile pe care le-a implementat, îi permit să ofere răspuns la varii aspecte ale activității sale şi că aplicarea Codului poate fi impusă oricărei persoane sau organizații aflate în relație cu întreprinderea, atunci când consideră necesar acest lucru și natura relației face posibilă această alegere.


Principiile de conduită ale Premier Energy

Respectarea legalităţii, a drepturilor omului și a valorilor etice

Ne asumăm angajamentul de a acționa de fiecare dată în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Moldova, cu Sistemul de Norme interne fundamentat pe practicile etice acceptate pe plan internațional, cu deplin respect faţă de drepturile omului și libertățile publice.


Respectul față de persoane

Respingem orice manifestare de amenințare fizică, psihică, morală sau abuz de autoritate, precum și orice altă conduită ce ar putea crea un mediu intimidant sau ofensator faţă de drepturile persoanelor.


Dezvoltarea profesională și egalitatea şanselor

Promovăm dezvoltarea profesională și personală a tuturor angajaților Premier Energy, asigurând egalitatea şanselor prin intermediul politicilor interne de acţiune.


Cooperarea și dedicația

Contribuim la dezvoltarea unui mediu de cooperare și lucru în echipă în scopul unei utilizări mai bune a tuturor capacităților și resurselor.


Securitatea și sănătatea la locul de muncă

Stimulăm adoptarea politicilor de siguranţă și sănătate la locul de muncă, adoptăm măsurile preventive stipulate în legislația în vigoare și supraveghem permanent respectarea cadrului normativ din acest domeniu.


Utilizarea și protejarea activelor

Punem la dispoziția angajaților noștri resursele necesare în scopul desfășurării activității profesionale și ne angajăm să oferim mijloacele necesare pentru protejarea și apărarea acestora.


Corupția și mita

Corupția și mita apar atunci când angajații folosesc practici neetice în scopul obținerii unui beneficiu pentru companie sau pentru ei înşişi. Corupția și mita constituie una din categoriile de fraudă. Premier Energy se declară împotriva influențării voinței persoanelor străine companiei în scopul obținerii vreunui beneficiu prin folosirea unor practici neetice. De asemenea, nu va permite ca alte persoane sau entități să poată utiliza aceste practici cu angajații săi.


Plățile ilegale și spălarea de bani

Stabilim politici cu scopul de a preveni și evita în cadrul operațiunilor noastre efectuarea unor plăți ilegale sau spălarea de bani proveniţi din activități ilicite sau infracţionale.


Imaginea și reputația corporativă

Considerăm că unul dintre elementele principale ce contribuie la imaginea și reputația sa corporativă este stabilirea relațiilor de vecinătate responsabilă în acele comunități în care ne desfășurăm activitatea.


Loialitatea față de întreprindere și conflictul de interese

Conflictul de interese apare în acele circumstanțe în care interesele personale ale angajaților, în mod direct sau indirect, sunt contrarii sau intră în conflict cu interesele companiei, interferează cu îndeplinirea directă a obligațiilor și responsabilităților profesionale sau îi implică la nivel personal în vreo tranzacție sau operațiune economică a Premier Energy. Considerăm că relația cu angajații noștri trebuie să se fundamenteze pe devotamentul ce ia naștere din interese comune.


Tratarea informaţiilor și a cunoștințelor

Considerăm informațiile și cunoștințele ca fiind unul din activele principale și necesare pentru managementul întreprinderii, fapt pentru care acestea trebuie să facă obiectul unei protecții speciale. Declarăm veridicitatea informațiilor ca principiu fundamental în toate acțiunile Premier Energy, fapt pentru care angajații trebuie să transmită în mod veridic toate informațiile pe care trebuie să le comunice, atât cele interne cât și cele externe și în nici un caz nu vor prezenta, în mod conștient, informații incorecte sau inexacte, ce l-ar putea induce în eroare pe cel ce le primește.


Relațiile cu clienții

Ne asumăm, conducem și impulsionăm angajamentul faţă de calitate, asigurând resursele necesare pentru a se atinge excelența și stabilind mijloacele corespunzătoare în scopul asigurării faptului că politica de calitate este practicată de toți angajații în conformitate cu aceste principii.


Relaţiile cu acţionarii

Scopul Premier Energy este de a crea în permanenţă valoare pentru acţionari, motiv pentru care ne angajăm să oferim informaţii obiective, transparente, adecvate şi oportune cu privire la evoluţia companiei şi în condiţii de egalitate pentru toţi acţionarii. În acelaşi mod, ne angajăm să dezvoltăm bazele necesare pentru participarea acţionarilor noștri la luarea deciziilor aferente acestora.


Relațiile cu întreprinderile colaboratoare și furnizorii

Considerăm că furnizorii și întreprinderile cu care colaborează Premier Energy reprezintă o parte indispensabilă pentru a ne atinge obiectivele de creștere și îmbunătățire a calității serviciului, urmărind să întemeiem cu aceștia relații bazate pe încredere și avantaj reciproc.


Respectarea mediului înconjurător

Ocrotirea mediului înconjurător constituie unul din principiile fundamentale ale activității Premier Energy. Drept urmare, dispunem de o politică definită și am implementat un sistem de management al mediului.