Gestionarea datoriei


Conform Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, furnizorul emite lunar consumatorului final factura pentru plata energiei electrice, în baza indicilor echipamentelor de măsurare în conformitate cu prețul reglementat în vigoare, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta.

În caz de neachitare de către consumatorul casnic sau noncasnic  a facturii, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată a facturii indicată în factura prezentată consumatorului casnic cu respectarea termenului prevăzut la pct.77 subpunct 6) din prezentul Regulament, furnizorul este în drept să solicite deconectarea locului de consum, iar operatorul sistemului de distribuție deconectează de la rețeaua electrică de distribuție în termen de cel mult 4 zile lucrătoare instalațiile electrice ce aparțin consumatorului casnic sau noncasnic.

Factura pentru energia electrică conține următorul mesaj de atenționare cu privire la necesitatea achitării facturii pentru energia electrică în termenul indicat în aceasta.

Vă rugăm să achitați factura în termenul stabilit pentru a evita deconectarea instalației dvs.
ATENŢIE!
În cazul neachitării acestei facturi, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată indicată în ea, în conformitate cu legislația, furnizorul este în drept să deconecteze de la rețeaua electrică instalațiile electrice ce vă aparține. Reconectarea instalațiilor electrice la rețeaua electrică va fi posibilă după eliminarea cauzei care a dus la deconectare şi după achitarea tarifului pentru reconectare.

Reconectarea instalațiilor electrice la rețeaua electrică se efectuează doar după înlăturarea motivelor care au condus la deconectare. Furnizorul solicită reconectarea operatorului de sistem, iar ultimul este obligat să reconecteze la rețeaua electrică instalațiile electrice ce aparțin consumatorului final în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile calendaristice de la data achitării tarifului pentru reconectare.

Totodată, furnizorul de energie este în drept să solicite deconectarea în cazul neachitării de către consumatorul casnic a plăţii pentru energia electrică determinată de către furnizor, conform sistemului pauşal corect în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare. Pentru detalii accesează Regulamentul cu privire la furnizarea energiei electrice.

Furnizorul este în drept să solicite o plată preventivă de la consumatorii finali, în situațiile prevăzute de Regulamentul cu privire la furnizarea energiei electrice

  1. în cazul contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate în baza altui drept decât cel de proprietate a imobilului;
  2. în cazul în care consumatorul noncasnic se află în procedura de insolvabilitate;
  3. în cazul în care imobilul pentru care se solicită încheierea contractului de furnizare a energiei electrice este ipotecat, sechestrat, sau drepturile asupra acestuia constituie obiect al unui litigiu în instanţa de judecată.

Plata preventivă este efectuată de către consumatorul final deconectat de la reţeaua electrică, înainte de reconectare şi de reluarea furnizării energiei electrice.

Suma plăţii preventive se stabileşte de către furnizor şi nu trebuie să depăşească valoarea în bani a consumului mediu lunar de energie electrică. Valoarea plăţii preventive se indică în mod obligatoriu într-o anexă la contractul de furnizare a energiei electrice. În cazul contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu noii consumatori finali, suma plaţii preventive se stabileşte de părţi prin negocieri conform estimărilor probabile in baza puterii contractate şi timpul utilizării acesteia. La solicitarea noilor consumatori finali, suma plăţi preventive poate fi revizuită după primele trei luni de contract şi stabilită conform consumului mediu lunar de energie electrică.

Furnizorul îl eliberează de plata preventivă pe consumatorul care şi-a onorat obligaţiile pe parcursul unui an, cu excepţia consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice pentru imobilele ipotecate, sechestrate, sau dacă drepturile asupra acestora constituie obiect al unui litigiu în instanţa de judecată, precum şi în cazul consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice în baza altui drept decât cel de proprietate şi a consumatorilor noncasnici pentru care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate.

În caz de rezoluţiune a contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorul final care efectuează plata preventivă, furnizorul efectuează calculul definitiv al consumului şi al plăţii pentru energia electrică furnizată şi restituie, după caz, consumatorului final diferenţa până la rezoluţiunea contractului de furnizare a energiei electrice.

Furnizorul ţine evidenţa plăţilor preventive primite de la consumatorii finali. Datele privind plăţile preventive includ obligatoriu:

  • numele, prenumele sau denumirea consumatorului final şi numărul contractului încheiat cu el;
  • adresa consumatorului final şi a locului de consum, dacă diferă;
  • suma plăţii preventive.