Examinarea reclamațiilor consumatorilor

Examinarea reclamațiilor consumatorilor se examinează în conformitate cu:

 (1) Întreprinderile electroenergetice examinează reclamațiile consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat consumatorul final, utilizatorul de sistem. Pe durata examinării reclamaţiilor consumatorilor finali privind facturarea se interzice deconectarea instalaţiilor electrice ale acestora de la reţeaua electrică.

(7) În cazul în care un consumator final, un utilizator de sistem a adresat furnizorului sau operatorului de sistem o reclamaţie care urmează să fie examinată şi soluţionată de celălalt titular de licenţă, furnizorul sau operatorul de sistem, după caz, este obligat să transmită reclamaţia celuilalt titular de licenţă (operator de sistem sau furnizor) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei şi să informeze despre acest fapt consumatorul final, utilizatorul de sistem.

pct. 64 Examinarea solicitărilor utilizatorilor de sistem cu privire la încălcarea caracteristicilor tensiunii se efectuează în cel mult 3 zile din momentul înregistrării solicitării la operatorul de sistem. Dacă consumatorul final a depus solicitarea la furnizorul de energie electrică, acesta va transmite solicitarea respectivă OSD în cel mult o zi lucrătoare, al

pct. 65 Termenul de examinare a solicitărilor consumatorilor finali cu privire la încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice nu poate fi mai mare de 30 zile calendaristice din ziua înregistrării solicitării la operatorul de sistem.

Reclamațiile consumatorilor cu privire la neconformitatea produselor (serviciilor),  termenul şi modul de soluţionare sunt prevăzute în privind protecția consumatorilor, cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii reclamaţiei.

Înscrierile din Condica pentru sugestii şi reclamaţii, în cazul în  care pentru întreprinderea măsurilor de lichidare a neajunsurilor depistate de consumatorul reclamant sunt necesare mai mult de 5 zile, potrivit Regulamentului, termenul de examinare nu poate depăşi 14 zile calendaristice de la data depunerii reclamației.

(1) Litigiile dintre participanţii la piaţa energiei electrice se soluţionează în instanţa de judecată.

(2) În caz de dezacord cu răspunsul întreprinderii electroenergetice ori dacă nu a primit, în termenul stabilit în Legea cu privire la petiţionare, răspuns la petiţia adresată întreprinderii electroenergetice, consumatorul final, utilizatorul de sistem sînt în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă pentru soluţionarea litigiului în modul şi în termenele stabilite în legea menţionată.

(3) În cazul în care consumatorul final, utilizatorul de sistem nu sînt de acord cu răspunsul Agenţiei la petiţia depusă, aceştia sînt în drept să conteste răspunsul în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare. Decizia Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în petiţie poate fi contestată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.