Întrebări frecvente cu privire la acordarea compensației pentru consumul de energie electrică în perioada rece noiembrie 2023 – martie 2024


În perioada noiembrie 2023 – martie 2024 Guvernul Republicii Moldova acordă compensații consumatorilor casnici prin intermediul Fondului de reducere a vulnerabilității energetice, cu sprijinul Uniunii Europene, Italiei și Suediei.

Vedeți în continuare o listă de răspunsuri la întrebări frecvente privind compensațiile la energia electrică.

Pentru orice detalii sau precizări suplimentare accesați site-ul https://compensatii.gov.md/ sau să sunați la numărul 0 8000 5000.

 • Doar consumatorii casnici care, până la 25 noiembrie 2023, s-au înregistrat pe platforma online https://compensatii.gov.md, personal sau cu ajutorul asistentului social/bibliotecarului. În sezonul rece 2023 – 2024 nu se acordă compensații persoanelor, care nu s-au înregistrat în sistemul informațional.
 • Doar consumatorii casnici, care, la depunerea solicitării pe platforma https://compensatii.gov.md/, au indicat ca sursă principală de încălzire energia electrică şi au comunicat corect numărul locului de consum (NLC).

În cazul în care consumatorul casnic nu s-a inregistrat în sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică” (SIVE, https://compensatii.gov.md/), o poate face pe parcursul perioadei reci, doar ca compensatiile pentru lunile anterioare nu se vor acorda.

Prevederile hotărârii de Guvern nr. 920  din  22.11.2023 (în vigoare din 24.11.2023) cu privire la aprobarea volumului compensat şi a prețurilor/ tarifelor pentru consumatorii casnici în funcţie de categoria de vulnerabilitate energetică se aplică în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024.

Compensația acordată pentru una din lunile perioadei reci a anului se reflectă în factura din luna următoare.

Atribuirea categoriilor de vulnerabilitate a fost realizată de sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică” (SIVE, https://compensatii.gov.md/ ) la depunerea cererii în acest sistem, în funcţie de situația şi datele comunicate de depunătorul solicitării.

În sezonul rece 2023-2024 există 7 (şapte) categorii de vulnerabilitate energetică:

 1. extremă
 2. foarte ridicată,
 3. ridicată,
 4. medie,
 5. scăzută,
 6. primară,
 7. fără vulnerabilitate.

Categoria de vulnerabilitate energetică a unei gospodării a fost determinată de raportul (R (%)) dintre costul energiei în perioada rece a anului și venitul disponibil pentru achitarea energiei, conform formulei

R (%) = CEPRA / VDAE,

unde:

R – raportul, exprimat în procente, dintre cheltuielile pentru resursele energetice şi venitul disponibil pentru achitarea energiei;

CEPRA – costul energiei în perioada rece a anului, calculat conform pct.29 din Regulament;

VDAE – venitul disponibil pentru achitarea energiei, calculat conform pct.28 din Regulament.

Cu cât valoarea procentuală a R a fost mai mare, cu atât gospodăria a fost considerată mai vulnerabilă.

Costul pentru fiecare loc de consum de gaze naturale, energie termică şi energie electrică se calculează după formula: volumul lunar mediu consumat în precedenta perioadă rece a anului în limitele plafonului eligibil × tariful/preţul în vigoare la data de 15 noiembrie a anului în curs.

Plafonul eligibil pentru calculul cheltuielilor gospodăriei casnice în scopul stabilirii categoriei de vulnerabilitate energetică este după cum urmează:

 • pentru gazele naturale: 250 m3/lună;
 • pentru energia electrică: 2500 kWh/lună, dacă energia electrică constituie sursa principală de încălzire, şi 250 kWh/lună, dacă energia electrică nu constituie sursa principală de încălzire.

Detalierea algoritmului de atribuire a categoriilor de vulnerabilitate în funcţie de venitul global lunar (VGL)

Atribuirea categoriei de vulnerabilitate energetică consumatorilor casnici se efectuează după cum urmează:

 • consumatorilor casnici pentru care venitul global lunar al gospodăriei casnice (în continuare – VGL) a fost mai mic de 60% din nivelul minimului de cheltuieli al gospodăriei casnice (în continuare – MCF) li s-a atribuit categoria de vulnerabilitate energetică extremă;
 • consumatorilor casnici pentru care VGL a fost egal sau mai mare de 60% şi egal sau mai mic de 100% din MCF li s-a atribuit categoria de vulnerabilitate energetică foarte ridicată;
 • consumatorilor casnici cu coeficientul R (raportul, exprimat în procente, dintre cheltuielile pentru resursele energetice şi venitul disponibil pentru achitarea energiei) mai mare sau egal cu 40% li s-a atribuit categoria de vulnerabilitate energetică ridicată;
 • consumatorilor casnici cu coeficientul R mai mare sau egal cu 20%, dar mai mic decât 40% li s-a atribuit categoria de vulnerabilitate energetică medie;
 • consumatorilor casnici cu coeficientul R mai mare sau egal cu 10%, dar mai mic decât 20% li s-a atribuit categoria de vulnerabilitate energetică scăzută;
 • consumatorilor casnici cu coeficientul R mai mare sau egal cu 5%, dar mai mic decât 10% li s-a atribuit categoria de vulnerabilitate energetică primară;
 • consumatorilor casnici cu coeficientul R mai mică decât 5% li s-a atribuit categoria de consumatori fără vulnerabilitate energetică.

Compensațiile pentru energie sunt acordate de Guvern în perioada rece a anului (noiembrie-martie) din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice. În 2023 sunt acordate două tipuri de compensații în funcție de tipul de energie utilizat pentru încălzire și gradul de vulnerabilitate energetică al consumatorilor casnici:

 • compensație în factură la gaze naturale, energie termică și electrică;
 • compensație sub formă de plată monetară pentru gospodăriile care utilizează pentru încălzire lemne, cărbuni sau alt combustibil solid.

Sigur, dar nu se va face recalculare pentru consumul din lunile precedente a perioadei reci.

Persoanele care au depus solicitarea pe platforma sistemului informațional „Vulnerabilitatea Energetică” (SIVE, https://compensatii.gov.md/) după data de 25 a lunii, vor beneficia de compensație după ce SIVE va comunica datele furnizorului de energie electrică. Acesta va include compensația corespunzătoare categoriei de vulnerabilitate atribuite în factura următoare, emisă în funcţie de ciclul de citire corespunzător locului de consum.

Mărimea compensației variază pentru fiecare gospodărie în parte, în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică atribuită şi plafonul de consum înregistrat.

Compensaţia la energie sub formă de plată monetară este suma monetară, acordată din contul Fondului de reducere a vulnerabilităţii energetice, destinată consumatorilor vulnerabili de energie şi având drept scop acoperirea unei părţi din cheltuielile la consumul de energie

Plata monetară este suma de bani, pe care statul o acordă lunar consumatorilor casnici de energie care se încălzesc pe lemne, cărbuni sau alt tip de combustibil solid. În perioada rece 2023-2024 plata monetară constituie 800 de lei și înlocuiește ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA), care a fost integrat în Programul de compensații la energie.

Compensația la energia electrică se acordă:

 • până la un plafon de 1 500 kWh/lună pentru consumatorii care nu beneficiază de compensație sub formă de plată monetară;
 • până la un plafon de 750 kWh/lună pentru consumatorii care beneficiază de compensație sub formă de plată monetară.

Aceasta se acordă pentru gospodăriile casnice care întrunesc cumulativ condițiile stipulate în pct.7 al Anexei la HG 920 din 22.11.2023:

 1. energia electrică reprezintă principala sursă de încălzire în perioada rece a anului, conform cererii depuse;
 2. consumatorii casnici au înregistrat un consum mediu lunar de energie electrică de cel puţin 250 kWh/lună în perioada rece precedentă;
 3. consumatorii casnici nu sunt conectaţi la furnizarea centralizată de energie termică sau au înregistrat un consum mediu lunar de energie termică mai mic de 0,3 Gcal/lună în perioada rece precedentă;
 4. consumatorii casnici au înregistrat un consum la gazele naturale mai mic de 50 m3/lună în perioada rece precedentă.

În cazul în care consumul lunar la locul de consum este mai mare decât plafonul eligibil, compensația pentru achitarea facturilor la energie se va acorda până la limita plafonului eligibil (volumul de energie compensat). Volumul de energie consumat supra va fi achitat integral la prețul deplin.

Preţul compensat pentru consumatorii casnici de energie electrică conform categoriei de vulnerabilitate energetică a fost stabilit după cum urmează:

Categoria de vulnerabilitate energetică Preţul achitat de către consumatorul casnic (lei/kWh), inclusiv TVA
Extremă 1,54 kWh
Foarte ridicată 1,74 kWh
Ridicată 1,94 kWh
Medie 2,14 kWh
Scăzută 2,34 kWh
Primară 2,54 kWh
Fără vulnerabilitate Preț reglementat

Cuantumul compensației pentru achitarea facturii la energie nu poate fi mai mare decât valoarea consumului facturat.

Categoria de vulnerabilitate energetică și explicațiile despre modul de atribuire a acesteia pot fi vizualizate în cabinetul personal de pe platforma https://compensatii.gov.md/

Categoria de vulnerabilitate este indicată pe factură, aşa cum a fost comunicată furnizorului de energie electrică de către sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică” (SIVE, https://compensatii.gov.md/).

Compensațiile sunt calculate în luna următoare înregistrării în sistemul SIVE. Pentru gospodăriile ce au indicat ca sursă principală de încălzire energia electrică, compensația se deduce/scade din suma către plată, iar suma compensației este indicată în factură cu semnul „-”.

 1. Compensația acordată pentru una din lunile perioadei reci a anului, se reflectă în factura din luna următoare;
 2. Pentru a beneficia de compensație pentru luna noiembrie, a fost necesar să vă înregistrați pe platforma https://compensatii.gov.md/ în perioada 1-25 noiembrie 2023. Dacă v-aţi înregistrat mai târziu de această dată, nu veți beneficia de compensație pentru luna noiembrie 2023. Dacă cererea dumneavoastră întârziată va fi procesată până în data de 25 decembrie 2023, veți primi compensatie pentru decembrie 2023 în factura emisă în luna ianuarie 2024.
 3. Verificaţi dacă aţi indicat în cerere că energia electrică este sursa principala de încălzire.
 4. Verificaţi dacă aţi inclus corect în cerere numărul locului de consum (NLC).

Veți beneficia de compensație în cazul în care:

 1. energia electrică reprezintă principala sursă de încălzire în perioada rece a anului, conform cererii depuse;
 2. consumatorii casnici au înregistrat un consum mediu lunar de energie electrică de cel puţin 250 kWh/lună în perioada rece precedentă;
 3. consumatorii casnici nu sunt conectaţi la furnizarea centralizată de energie termică sau au înregistrat un consum mediu lunar de energie termică mai mic de 0,3 Gcal/lună în perioada rece precedentă;
 4. consumatorii casnici au înregistrat un consum la gazele naturale mai mic de 50 m3/lună în perioada rece precedentă.

Este important să cunoaşteţi că:

 • Stabilirea lunară a compensațiilor este efectuată de către asociațiile de proprietari/locatari și/sau intermediarii la decontări în baza categoriei de vulnerabilitate energetică a fiecărui consumator.
 • Asociațiile de proprietari/locatari sau intermediarii la decontări, lunar, până la data de 4 a lunii următoare celei de consum, prezintă furnizorilor rapoartele privind volumul de energie consumat și suma compensațiilor calculate pentru fiecare consumator casnic, împreună cu datele de identificare și codul personal al persoanei care reprezintă consumatorul casnic, în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică atribuită și conform normelor stabilite, pentru a fi incluse în rapoartele generalizate.
 • Furnizorii reduc din suma facturată către asociația de proprietari/locatari valoarea compensațiilor calculată în luna corespunzătoare lunii de facturare pentru consumatorii beneficiari de servicii intermediate de alimentare cu energie termică și/sau gaze naturale și/sau energie electrică.
 • În documentele de plată către consumatorii beneficiari de servicii intermediate, asociațiile de proprietari/locatari sau intermediarii la decontări vor indica volumul compensat, tariful compensat și suma compensată, categoria de vulnerabilitate energetică a consumatorului casnic.

Conform informațiilor de pe platforma https://compensatii.gov.md/, un consumator poate figura într-o singură cerere. În cazul în care dețineți mai multe locuri de consum, pentru locuințele unde nu locuiți de facto, cererea urmează să o depună chiriașii sau rudele care locuiesc în apartament.