Întrebări frecvente privind mecanismul de facturare netă


Mecanismul de facturare netă permite prosumatorilor să genereze energie electrică din surse regenerabile și să consume energia produsă în propria locuință sau afacere. Surplusul energiei generate este livrat în rețeaua electrică, echivalentul monetar al căreia este înregistrat ca un credit în contul prosumatorului.

În acest cont se reflectă contravaloarea energiei electrice livrate în reţeaua electrică de distribuţie şi contravaloarea energiei electrice consumate din reţeaua electrică de distribuţie într-o perioadă de facturare.

Contravaloarea energiei electrice livrate în reţeaua electrică de distribuţie şi contravaloarea energiei electrice consumate din reţeaua electrică de distribuţie se iau în considerare la emiterea facturii pentru energia electrică de către furnizor şi permit stabilirea soldului monetar aferent prosumatorului.

Soldul monetar pozitiv permite prosumatorilor reducerea / compensarea facturilor emise pentru perioadele de facturare ulterioare pentru energia consumată din rețea (lunar) sau transferarea acestuia în contul bancar specificat de prosumator (anual, la solicitare).

Mecanismul de facturare netă se aplică din 1 ianuarie 2024, în cazul producătorilor de energie verde pentru consumul propriu. Cantitatea de energie electrică regenerabilă livrată în rețea de către producătorii de energie verde va fi monetizată.

Рrosumator de energie electrică din surse regenerabile se consideră consumatorul final, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și care poate stoca sau comercializa energia electrică produsă din surse regenerabile, cu condiția că, în cazul unui prosumator noncasnic de energie electrică din surse regenerabile, aceste activități nu constituie activitatea sa comercială sau profesională de bază.

Orice consumator final are dreptul de a încheia contract de prosumator de energie electrică din surse regenerabile, dacă îndeplinește următoarele condiții:

  1. centrala electrică a prosumatorului este conectată la rețeaua electrică de distribuție și la instalația de utilizare a prosumatorului în cadrul aceluiași loc de consum;
  2. centrala electrică a prosumatorului funcționează în mod paralel şi sincronic cu rețeaua electrică și este echipată cu un mecanism de protecție, care deconectează automat centrala electrică de la rețeaua electrică și întrerupe livrarea energiei electrice în rețea în cazul în care este întreruptă livrarea din rețea a energiei electrice către prosumator;
  3. capacitatea totală instalată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului este egală cu sau mai mică decât puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică pentru respectivul loc de consum și se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, dar nu depășește 200 kW. Operatorul sistemului de distribuție poate limita capacitatea totală a centralei electrice în anumite zone din cauza limitărilor tehnice din rețeaua electrică în zonele respective, de asemenea, poate limita cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale de timp. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică monitorizează aceste cazuri și acțiunile întreprinse de operatorii de sistem în vederea soluționării acestor limitări și este responsabilă de soluționarea litigiilor dintre operatorii de sistem și prosumatori;
  4. la punctul de măsurare în locul său de consum acesta are obligația instalării unui echipament de măsurare bidirecțional, care înregistrează, orar sau pe intervale, energia electrică livrată în rețeaua electrică și energia electrică consumată din rețea și care corespunde cerințelor stabilite de Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

  • Hotărârea de Guvern Nr. 401 din 08/12/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025;
  • Legea Nr. 10 din 26/02/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

O cerere de utilizare a mecanismului de facturare netă poate fi depusă prin intermediul paginii web a furnizorului www.premierenergy.md în secțiunea Asistenţă – Cereri online  sau personal, direct la unul dintre oficiile comerciale ale Furnizorului. Ca subiect al adresării alegeți opțiunea „Facturare netă din surse regenerabile”.

La emiterea facturii pentru energia electrică pe numele prosumatorului furnizorul ia în considerare volumele de energie electrică livrată și cele consumate din rețeaua electrică de distribuție într-o perioadă de facturare, exprimate în echivalent monetar, şi stabileşte soldul monetar aferent prosumatorului pentru perioada respectivă.

Dacă soldul monetar al prosumatorului este negativ, acesta este reflectat în factură ca datorie şi, drept urmare, prosumatorul  trebuie să achite factura cu datoria în cauză.

Soldul monetar este diferenţa dintre contravaloarea energiei electrice livrate în rețeaua electrică și contravaloarea energiei electrice consumate din rețeaua electrică de distribuție.

Soldul monetar poate fi pozitiv sau negativ.

Soldul monetar pozitiv este utilizat de către prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile pentru achiziţia de energie electrică în perioada de facturare următoare.

Soldul monetar negativ se reflectă în factura emisă ca datorie pentru perioada de facturare respectivă, urmând ca prosumatorul să o achite furnizorului.

Acest lucru este posibil la cererea prosumatorulu, cu condiția că:

  • ambele puncte de consum aparțin aceluiași proprietar, cu aceeaşi denumire a întreprinderii;
  • soldul monetar format este utilizat de către prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile pentru achiziția de energie electrică în perioada de facturare într-o perioadă de timp ce nu depășește 12 luni.

O cerere de utilizare a soldului monetar poate fi depusă prin intermediul paginii web a furnizorului www.premierenergy.md în secțiunea Asistenţă – Cereri online sau personal la unul dintre oficiile comerciale ale furnizorului.

Soldul monetar pozitiv este utilizat de către prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile pentru achiziția de energie electrică pentru perioadele de facturare următoare, într-o perioadă de timp ce nu depășește 12 luni. Perioada de 12 luni începe la data de 1 ianuarie. Dacă la expirarea perioadei de 12 luni soldul monetar al prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile este pozitiv, la solicitarea prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile acesta este virat pe contul bancar indicat de prosumator sau este transferat pentru utilizare în perioada următoare.

În vederea aplicării schemei de sprijin pentru prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile, furnizorii serviciului universal și furnizorii de ultimă opțiune, care au semnat contracte cu prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile, procură energia electrică livrată de aceştia în rețeaua electrică de distribuție la prețul mediu de închidere a pieței pentru ziua următoare în perioada de facturare. Până la stabilirea unei piețe pentru ziua următoare lichide, furnizorii serviciului universal și cei de ultimă opțiune aplică prețul mediu de procurare a energiei electrice pentru perioada de facturare de la toate sursele, cu excepția cantităților de energie electrică procurate de la furnizorul central de energie electrică.

Prețul pentru determinarea contravalorii energiei livrate în rețea în luna de calcul se stabilește după data de 17-20 a lunii următoare lunii de calcul.

Consumatorii, care au instalat centrale electrice de generare a energiei electrice din surse regenerabile și au încheiat un contract privind aplicarea mecanismului de contorizare netă cu furnizorul, pot beneficia de mecanismul de contorizare netă până la sfârșitul anului 2027.

De la 1 ianuarie 2024 se aplică numai mecanismul de facturare netă în cazul producătorilor de energie verde pentru consumul propriu.

Dacă noul proprietar solicită încheierea unui contract nou, se vor aplica prevederile pct. 392 din Legea nr. 10/2016, cu respectarea limitelor de capacitate și a plafoanelor individuale stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025.

Asta înseamnă că de la 01.01.24 furnizorul nu poate încheia contract nou de contorizare netă, deoarece acest mecanism de sprijin pentru centrale electrice din surse regenerabile pentru noile contracte a fost înlocuit cu mecanismul de facturare netă.

Aceeași regulă se aplică în orice situație, în care este necesară încheierea unui contract nou. Aşa cum contractul precedent încetează/rezoluționează, el nu mai există și apare un alt contract, în raport cu care se poate aplica doar mecanismul de facturare netă.

Singura excepție este încheierea contractului cu succesorul de drept, moștenitorul, în cazul persoanei fizice, care preia aceleași drepturi și obligații existente ca ale persoanei pe care o moștenește sau în cazul reorganizării întreprinderii, când drepturile și obligațiile trec la succesorul de drept.

Calculul conform mecanismului de facturare netă pentru energia electrică livrată în rețea se aplică după semnarea contractului între furnizor și prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile.

Datele lunare privind cantitatea de energie electrică livrată în rețea, prețul de achiziție a energiei de către furnizor și informația privind divizarea volumului de energie electrică în funcţie de cota TVA aplicată (pentru prosumatorii plătitori de TVA) sunt calculate și livrate prosumatorilor de către furnizor. În acest scop, la semnarea contractului de aplicare a mecanismului de facturare netă prosumatorul va actualiza datele personale oferite furnizorului (persoane responsabile, nr. de telefon, adrese de e-mail etc.).