Responsabilitatea social-corporativă

Despre proiect


 

Ziua Solidară este o asociaţie non-profit fondată în anul 1997 cu scopul de implementare a proiectelor educaţionale în ariile geografice mai defavorizate din ţările lumii unde grupul Gas Natural Fenosa îşi desfăşoară activitatea.

 
Se derulează la nivel de pentru al XVI-lea an consecutiv şi constă în donarea voluntară a salariului pentru o zi de către angajaţii din toate cele 25 de ţări ale grupului Gas Natural Fenosa. Compania la rândul său, dublează suma colectată de către angajaţi şi îşi asumă costurile de gestionare, astfel încât 100% din suma colectată să fie predestinată pentru proiectul anual selectat.
 
 
Ziua Solidară vizează copiii şi tinerii cu capacităţi de învăţare înalte şi cu resurse economice limitate. Până în prezent s-a reuşit instruirea profesională şi universitară a peste 3000 de copii. Graţie acestor proiecte tinerii şi-au îmbunătăţit condiţiile de viaţă şi au reuşit să aspire la un viitor mai bun pentru ei şi familiile lor.
 
În anul 2001 Moldova a fost beneficiarul acestui proiect. Proiectul s-a desfăşurat sub sloganul „Să  dăm lumină celor care nu o pot vedea” şi datorită contribuţiei tuturor participanţilor s-a reuşit:
 • repararea unui auditoriu al Şcolii internat nr. 8 pentru nevăzători şi persoane cu deficienţe de vedere din municipiul Chişinău;
 • finanţarea a 3 cursuri de instruire secundară pentru 12 elevi cu deficienţe de vedere între 30 şi 90%.

 

REPUBLICA MOLDOVA A FOST SELECTATĂ CA ŢARĂ BENEFICIARĂ AL ACESTUI MARE PROIECT PENTRU ANUL 2015

 
Asociaţia Ziua Solidară a grupului Gas Natural Fenosa anunţă despre lansarea concursului de acordare a burselor “Ziua Solidară – Gas Natural Fenosa în Moldova”, pentru absolvenţii de liceu/colegiu cu scopul de a recunoaște realizările academice ale tinerilor cu resurse financiare reduse care aspiră să aibă acces la studii superioare. În acest context Asociaţia Ziua Solidară şi Gas Natural Fenosa în Moldova invită toţi doritorii să participe la Concurs care se va realiza conform criteriilor de mai jos.

 
PARTICIPANȚI

 

Va putea participa orice elev care a absolvit un liceu sau colegiu şi s-a înscris în anul întâi la universităţile de stat din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină, Universitatea Pedagogică, Universitatea Agrară, Academia de Muzică şi Arte Plastice şi Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport.

 
Cerinţele pentru a concura pentru o bursă sunt:
 
 • Excelenţă academică anterioară: medie minimă de 7,5 până la 10 a probei de admitere la universitate (sau a ultimului an de studii în cazul specialităţilor unde nu este probă de admitere).
 • Elevi cu nevoi financiare stringente (venituri familiare totale anuale care împărţite la numărul membrilor familiei constituie sub 1085 MDL).
 • Să nu fie înscriși sau să nu primească ajutor economic din partea altui program de burse oferite de instituţiile publice sau private.

NOTĂ: Bursele “Ziua Solidară – Gas Natural Fenosa în Moldova” sunt incompatibile cu bursele de stat.

 

 
CARACTERISTICILE BURSEI
 

Bursa se va acorda pe parcursul tuturor anilor de studii la instituţia de învăţământ, fiind împărţită în următoarele categorii:


 

Tipul bursei Suma anuală
Burse academice  
     Tip A (Medicină) maxim 1.000 €
     Tip B (Artă, Muzică şi Dans) maxim 650 €
     Tip C (restul specialităţilor) maxim 400 €
Burse de întreţinere (10 luni/an) 100 €/luna
Burse de cazare (10 luni/an) 100 €/luna
 
 
Toţi studenţii beneficiari ai programului vor beneficia de o bursă academică, corespunzător tipului specialităţii universitare pe care o va realiza, care va fi achitată la începutul fiecărui an şcolar la contul bancar al studentului. ZIUA SOLIDARĂ va putea acorda adiţional şi la discreţia exclusivă a sa, burse de întreţinere şi/sau burse de cazare a studenţilor care au reşedinţa în afara municipiului Chișinău, în funcţie de circumstanţele personale. Achitarea se va face, după caz, la contul bancar al studentului în două tranşe, prima – la începerea fiecărui an şcolar (suma corespunzătoare pentru cazare şi/sau întreţinere pentru perioada de 6 luni) şi a doua - după verificarea notelor din primul semestru (suma corespunzătoare cazare şi/sau întreţinere pentru perioada rămasă de 4 luni).
 
La finalizarea studiilor, se va încerca ca toţi studenţii să fie susţinuţi în realizarea unei practici profesionale de maxim trei luni. În timpul acestei perioade, se vor acorda burse de întreţinere (100€ lunar) şi de cazare (100€ lunar) studenţilor care vor avea nevoie de acestea, după aprobarea prealabilă de către Consiliul de administrație al Asociaţiei ZIUA SOLIDARĂ.
 
ÎNREGISTRAREA

 

Elevul va trebui să prezinte cererea de bursă (fișa personală) la I.C.S. RED UNION FENOSA S.A. cu următoarele documente:

 • Originalul şi copia diplomei de studii cu anexa respectivă;
 • Diplomele de gradul I-III obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaționale pe teme de studiu şi diplome care certifică participarea la diverse concursuri (Olimpiade), expoziţii etc. organizate de către Ministerul Educaţiei.
 • Originalul şi copia buletinului de identitate cu fişa de însoţire;
 • Certificat de la locul de trai;
 • Certificat despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naștere ale copiilor;
 • Certificat ce confirmă situaţia financiară dificilă a familiei (venitul familiei în ultimii doi ani);
 • Certificat emis de către organul teritorial de tutelă pentru orfani şi copii separaţi de părinţi, cu statutul orfan.
 • Declarația de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

Elevii interesaţi vor trebui să-şi înregistreze cererea de burse (fișa personală) conform formularului de participare precum şi să semneze declaraţia de consimţământ în perioada următoare:

 • De la 13 până la 24 iulie 2015.
 • Să prezinte pachetul de documente la I.C.S..RED UNION FENOSA S.A.: Chișinău, str. A.Doga 4, MD-2024, Republica Moldova. Tel. 022 431 800. E-mail: diasolidario@ufmoldova.com

Nu se vor admite solicitări expediate prin alte mijloace. Nu se vor accepta solicitări de aplicare după expirarea acestui termen.

 

 

DECIZIE

 
Comitetul ZIUA SOLIDARĂ - Gas Natural Fenosa în Moldova va selecta şi va valida elevii care vor îndeplini cerinţele indicate în acest regulament.
 • Va evalua şi va lua decizii despre cererile primite.
 • Va defini căror elevi li se va acorda bursa.
 • Va selecta elevii conform criteriilor stabilite în prezentul regulament, care, pe lângă meritul academic, vor avea o situaţie financiară dificilă şi care vor reprezenta riscul de a întrerupe sau afecta studiile.
 • Va publica numele elevilor selectaţi pentru a primi bursa pe data 17 august 2015 
 • Hotărârea Comitetului ZIUA SOLIDARĂ - Gas Natural Fenosa în Moldova va fi inapelabilă.
OBLIGAȚIILE BURSIERILOR

 
Elevul care va primi bursă de la ZIUA SOLIDARĂ va trebui să îndeplinească următoarele cerinţe:
 • Să menţină media minimă de 7,5 pe întreaga perioadă de studii.
 • Să semneze acordul cu Ziua Solidară prin care se vor accepta termenii şi condiţiile de obţinere a bursei. Acest acord trebuie să fie semnat de bursier şi/ sau unul din părinţi sau tutore;
 • Să prezinte periodic documentația solicitată de către responsabilul de proiect. Pentru fiecare semestru: Bonurile pentru achitarea taxei de studii/cazare/întreţinere, Matricula cu note, Confirmarea personală despre beneficiul bursei.

REÎNOIREA BURSEI

 
Studenţii care vor menţine media minimă de 7,5 până la 10, vor îndeplini cerinţele sus menţionate, precum şi vor prezenta întreg pachetul de documente solicitat şi celelalte obligațiuni stabilite în punctul VI al acestui regulament, vor putea aspira la reînnoirea bursei pentru următorul an/semestru. În cazul în care beneficiarul nu menţine media sau nu îndeplinește vreuna din cerinţe, va pierde bursa.
 

“Acest program de burse este cu caracter public, nu este patronat şi nici promovat de vreun partid politic. Se interzice folosirea acestui program în scopuri politice, electorale, de obţinere a profitului şi altele decât cele stabilite. Cine va face uz necuvenit al resurselor acestui program va trebui să fie denunţat şi sancționat conform legii aplicabile şi în faţa autorităţii competente”.